Sprzeczne ze sobą uchwały Sądu Najwyższego

Linia orzecznicza Sądu Najwyższego jest niespójna. Sąd Najwyższy – w różnych składach (tj. rozstrzygnięcia wydawane przez różnych Sędziów Sądu Najwyższego) wydał do tej pory sprzeczne ze sobą uchwały.

Opisywałem w 2022 roku na moim blogu niekorzystne dla poszkodowanych uchwały Sądu Najwyższego, które odwróciły wcześniejszą linię orzeczniczą:
https://www.halas-lotniczy.pl/2022/11/08/3-niekorzystne-dla-poszkodowanych-uchwaly-sadu-najwyzszego/

Te uchwały Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2022 r. (Sygn. akt III CZP 80/22) oraz z 29 kwietnia 2022 r. (Sygn. akt III CZP 81/22) rozstrzygały, że:

„1. Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania z uwagi na niemożność zachowania standardów ochrony środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem lotniska (art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) nie stanowi samodzielnej podstawy roszczenia odszkodowawczego z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, określonego w art. 129 ust. 2 tej ustawy.

2. Za ograniczające sposób korzystania z nieruchomości w rozumieniu art. 129 ust. 2 ustawy mogą być uznane wyłącznie postanowienia aktu ustanawiającego obszar ograniczonego użytkowania określające nakazy, zakazy i zalecenia skierowane do właścicieli nieruchomości (art. 135 ust. 3a powyższej ustawy).”

W tych niekorzystnych dla poszkodowanych uchwałach Sąd Najwyższy stwierdził, że odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości należy się wyłącznie w ścisłym związku z nakazami, zakazami i zaleceniami wynikającymi z aktu wprowadzającego obszar ograniczonego użytkowania.

W 2024 roku zapadła nowa uchwała, w innym składzie orzekającym (tj. wydana przez innych Sędziów Sądu Najwyższego) – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2024 r., sygn. akt III CZP 56/23 – o treści:

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym 12 kwietnia 2024 r. w Warszawie

w sprawach z powództw: T. W., Ż. W., M. W., M. Ł., K. Ł., P. Ł., B. Ł., W. Ł., L. B., L. P., A. G., M. R. i J. R. przeciwko Portowi Lotniczemu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o zapłatę,

na skutek przedstawienia przez Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z 21 września 2023 r., II Ca 913/19, zagadnienia prawnego:

„Czy właścicielowi nieruchomości której wartość zmniejszyła się na skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, jednak bez związku z ze szczególnymi ograniczeniami wynikającymi z art. 135 ust. 3a Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) przysługuje odszkodowanie na podstawie art. 129 ust. 2 tej ustawy?”

podjął uchwałę:

Właścicielowi nieruchomości, której wartość zmniejszyła się na skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 54), jednak bez związku ze szczególnymi ograniczeniami wynikającymi z art. 135 ust. 3a ustawy – Prawo ochrony środowiska, przysługuje odszkodowanie na podstawie art. 129 ust. 2 tej ustawy.

Agnieszka Piotrowska Władysław Pawlak Marta Romańska

Ten skład sędziowski Sądu Najwyższego uznał, że odszkodowanie należy się za samo zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Nie jest wymagany związek ze szczególnymi ograniczeniami.

Pełna treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2024 r., sygn. akt III CZP 56/23 wraz z uzasadnieniem.

Zagadnienia związane z obszarami ograniczonego użytkowania oczekują też na rozstrzygnięcie składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 3/23. Sprawa ta od 1,5 roku oczekuje na wyznaczenie terminu. Warto zaznaczyć, ze w sprawie III CZP 56/23 Sąd Najwyższy wypowiedział się o sprawie III CZP 3/23:

Do siedmioosobowego składu w tamtej sprawie zostało wyznaczonych czterech sędziów Sądu Najwyższego wadliwie powołanych i z uwagi na stanowisko procesowe pozostałych trzech sędziów Sądu Najwyższego, których ten problem nie dotyczy, nie ma pewności, czy i kiedy zostanie wydane rozstrzygnięcie i to w prawidłowym składzie.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz