Jak „reforma” postępowania cywilnego wpłynie na losy poszkodowanych OOU

Ustawodawca wprowadza dużą zmianę przepisów regulujących postępowanie cywilne – m.in. przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

„Reforma” zostaje wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – która jest już uchwalona oraz podpisana przez Prezydenta i obecnie oczekuje na wejście w życie.

Zmiany te będą dotyczyły również poszkodowanych ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

 

Co się zmieni?

 

Między innymi zmieni się wysokość opłat sądowych od pozwu i od apelacji:

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.„.

 

Zmieni się również wysokość opłaty sądowej od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. To środek prawny, z którego korzystało wielu poszkodowanych m.in. dlatego, że jego złożenie prowadziło do przerwania biegu przedawnienia. Dotychczas w sprawach powyżej 10 000 zł opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej była stała – 300 zł.

Po zmianach opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wyniesie 1/5 (jedną piątą), inaczej mówiąc 20%, opłaty od pozwu.

Przykładowo – złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę kwoty 80 000 zł dotychczas było objęte opłatą stałą w wysokości 300 zł. Po zmianach opłata od takiego wniosku wyniesie już 800 zł (80 000 zł * 5% / 5 = 800 zł).

 

Inna istotna zmiana – w przypadku rozszerzenia powództwa już w toku procesu dotychczas nieuiszczenie dodatkowej opłaty sądowej od rozszerzanej kwoty miało tylko taką konsekwencję, że Sąd rozliczał tę opłatę w wyroku. Według nowych przepisów:

Opłatę od pisma zawierającego oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu pobiera się w wysokości różnicy między opłatą należną od powództwa rozszerzonego lub zmienionego a opłatą należną sprzed rozszerzenia lub zmiany powództwa, nie niższej jednak niż 30 złotych.

– tym samym rozszerzenie powództwa bez uiszczenia uzupełniającej opłaty sądowej będzie prowadziło finalnie do nierozpoznania przez Sąd powództwa w rozszerzonej (a nieopłaconej) części.

 

Wszystkie zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw aż na 46 stronach. W dużej mierze ulegnie zmianie sam przebieg postępowania cywilnego przed Sądem.

 

W niniejszym wpisie skupiłem się na tym, co bezpośrednio dotyczy poszkodowanych – czyli kwestia uiszczanych opłat sądowych.

O kwestię prawidłowego poprowadzenia procesu sądowego powinien zadbać radca prawny lub adwokat. Wprawdzie poszkodowany mógłby sam napisać pozew i występować przed Sądem bez profesjonalnego pełnomocnika, ale to droga szczególnie ryzykowna. O ile samodzielne przygotowanie zgłoszenia roszczenia do Portu Lotniczego nie było czynnością szczególnie trudną (choć i tam można było popełnić nieodwracalne błędy), o tyle już proces sądowy jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. Samodzielne prowadzenie procesu sądowego może doprowadzić do nieodwracalnych błędów.

 

Przypominam, że poszkodowani, którzy przed 31 marca 2018 roku zgłosili na piśmie roszczenie spółce Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. mają czas do 31 grudnia 2024 roku na złożenie pozwu do Sądu. O nowych terminach przedawnienia szerzej pisałem w jednym z moich wpisów.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz